Vilkår

ArtGuideDenmark, der har rødder helt tilbage til Kunstnernes Hus i Aarhus i 1992, er en udstillingsportal for nutidige danske billedkunstnere og kunsthåndværkere.

Oprettelse af en brugerprofil på ArtGuideDenmark er gratis, hvor du kan opdatere tekst samt uploade og dele din kunst.

Ved at kontakte os kan du få din gratis profil opgraderet til en Premium profil for kun 350 kr. pr. år, der giver dig ekstra fordele:

  • Særlig promovering af din profil på ArtGuideDenmark under Premium kunstnere
  • Hjælp til oprettelse og løbende opdatering af din profil (herunder tekst og billeder) ved fremsendelse af indhold til os
  • Støtte driften og videreudvikling af portalen – communitiet takker dig!

Du kan til enhver tid opsige din Premium profil, der i den efterfølgende årsperiode ikke vil blive fornyet, men nedgraderet til en gratis profil. Og du kan til enhver tid få din profil slettet.


Ophavsretten til ArtGuideDenmark tilhører Cumedin ApS, Gammel Havn 7, 2. tv., 9000 Aalborg, Danmark, Tlf.: +45 30 426384, [email protected], CVR: 26369460.

Ophavsretten til de uploadede kunstværker tilhører ophavsmændene. Kunstværkerne indlæst i ArtGuideDenmark må kun bruges til følgende:

  • Visning på skærme opstillet på private eller offentlige steder
  • Udprintning på papir i op til to eksemplarer til brugernes eget private brug


Enhver anden form for anvendelse uden konkret aftale, herunder især elektronisk eller anden form for kopiering uanset medie eller formål (herunder undervisningsbrug) og uanset om der er tale om kommerciel eller ikke kommerciel anvendelse, er forbudt. Overtrædelse af ovennævnte vilkår indebærer en ophavsretskrænkelse, som medfører krav om erstatning og straf efter ophavsretslovens regler.

ArtGuideDenmark accepterer ikke injurierende, racistisk, diskriminerende, pornografisk eller på anden måde stødende indhold eller indhold af reklamemæssig karakter. ArtGuideDenmark forbeholder sig ret til at redigere eller slette indhold, der skønnes at være i strid med dansk lovgivning eller disse betingelser. ArtGuideDenmark kan desuden slette dig som bruger og blokere din IP-adresse, hvis ArtGuideDenmark har mistanke om, at du handler i strid med disse betingelser.

Tilføjer du kunstværker, hvis rettigheder ikke tilhører dig, skal du have tilladelse fra disse rettighedshavere, før du må tilføje værkerne på ArtGuideDenmark.

Det er ikke tilladt, at oprette en profil, der kan forbindes med en anden person eller virksomhed. Ligeledes er det ikke tilladt, at oplyse andres email adresser, adresser, telefonnumre eller anden form for kontaktinformation.

ArtGuideDenmark forbeholder sig retten til at vise annoncer overalt på portalen, hvor vi finder det relevant. Email annoncer sendes kun ud i forbindelse med nyhedsbreve o.lign. Email adresser videregives ikke til 3. part uden dit aktive samtykke.

Terms

ArtGuideDenmark, which has its roots all the way back to Kunstnernes Hus in Aarhus in 1992, is an exhibition portal for contemporary Danish visual artists and craftsmen.

Creating a user profile on ArtGuideDenmark is free where you can update text as well as upload and share your art.

By contacting us you can get your free profile upgraded to a Premium profile for only DKK 350 per year that gives you extra benefits:

  • Special promotion of your profile on ArtGuideDenmark under Premium artists
  • Help with creating and continuously updating your profile (including text and images) when submitting content to us
  • Support the operation and further development of the portal - the community thanks you!

You can cancel your Premium profile at any time, which will not be renewed in the following year, but downgraded to a free profile. And you can have your profile deleted at any time.


The copyright of ArtGuideDenmark belongs to Cumedin ApS, Gammel Havn 7, 2. tv., 9000 Aalborg, Denmark, Tel.: +45 30 426384, [email protected], CVR: 26369460.

The copyright of the uploaded artworks belongs to the authors. The artworks loaded in ArtGuideDenmark may only be used for the following:

  • Display on screens set up in private or public places
  • Print on paper in up to two copies for users' own personal use


Any other use without specific agreement, including in particular digital or other copying for whatever media or purpose (including educational use), and whether commercial or non-commercial, is prohibited. Violation of the above terms involves a copyright infringement which entails claims for damages and penalties according to the rules of the copyright act.

ArtGuideDenmark does not accept libelous, racist, discriminatory, pornographic or otherwise offensive or promotional content. ArtGuideDenmark reserves the right to edit or delete content that is deemed to be in violation of Danish law or these terms. In addition, ArtGuideDenmark may delete you as a user and block your IP address if ArtGuideDenmark suspects that you are acting in violation of these terms.

If you add works of art whose rights do not belong to you, you must have permission from these rights holders before you add the works on ArtGuideDenmark.

Creating a profile that can be linked to another person or company is not allowed. Also, it is not allowed to disclose other people's email addresses, addresses, telephone numbers or other contact information.

ArtGuideDenmark reserves the right to display advertisements anywhere on the portal where we deem it appropriate. Email ads are only sent out in connection with newsletters and the like. Email addresses will not be disclosed to any third party without your active consent.